วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีนายวิบูลย์ เหมือนศรี ประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม...ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ ภาพเพิ่มเติมคลิก