ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดยวิทยากร 1) นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วิทยากรหลัก 2) นางสาวปรียดา วรรณสิโรตม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 3) นางนิตยาภรณ์ กิ่งไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 4) นางปาริชาติ ชาชิโย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม และ 5) นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้...ภาพเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวร้อยใจ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง”ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนได้ลงแขกเกี่ยวข้าวโดยลงมือปฏิบัติเอง สร้างเสริมพฤติกรรมรู้รักสามัคคี ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ภาพเพิ่มเติมคลิก

พิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไปหญิงชุดรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ THAWATBURIWITTHAYAKHOM SCHOOL RPS SPORT CUP 6 ภาพเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ นำโดย ครูฉลองรัตน์ กวยทอง ครูสุพศิน พงษ์เพชร และครูมณีรัตน์ ประทิน นำนักกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน THAWATBURIWITTHAYAKHOM SCHOOL RPS SPORT CUP 6 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ซึ่งผลการแข่งขันผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล...ภาพเพิ่มเติมคลิก